La finalitat d’aquest curs és la d’orientar l’alumne ja clarament cap a la competició de Doma, reforçant els coneixements adquirits en cursos anteriors i fer-ho progressar dins de la disciplina.

Aquest curs serà eminentment pràctic, de fet, l’alumne s’haurà de prendre com un entrenament, adquirint els hàbits de treball necessaris per progressar en la disciplina de Doma.

Els alumnes hauran de desenvolupar correctament en les reprises 3A i 4.

Aquesta activitat es desenvoluparà al llarg de l’any, planificant un calendari de competicions, ja siguin de nivell social, CDTD o cdtc. Els alumnes hauran de realitzar un mínim de dues classes la setmana, intensificant les mateixes segons el calendari de competicions previst i la disponibilitat de l’alumne.
Aquesta activitat estarà destinada als alumnes que demostrin en els cursos anteriors haver adquirit un mínim de coneixements que els permetin desenvolupar-se en aquest curs.

En aquesta activitat, i pel fet que ja es necessiten cavalls que tinguin cert nivell per poder desenvolupar en la disciplina de doma, segurament hi haurà un major nombre d’alumnes que disposin d’un cavall particular.

Els alumnes que participin d’aquesta activitat participaran en les competicions de nivell social, CDTD o cdtc que es realitzin en la instal·lació, o fins i tot se’ls oferirà la possibilitat de participar en diferents competicions de nivell CDTD i cdtc així com la logística necessària per poder participar en les mateixes.